Madeleine Weis-Bauler / Kathrin Mess

Tickets:
Gratis Entrée!<br><br>Umeldung bis den 7. Oktober 2019 per E-Mail un <a href="mailto:ceremonies@mae.etat.lu">ceremonies@mae.etat.lu</a><br><br>Fräi Sëtzplazwiell

Commémoration Nationale

Sonntag 13. Oktober 2019 17:00 Sonntag 13. Oktober 2019 19:00 Atrium

D'Geschicht als wichtege Léiermeeschter

Zënter 1946 gëtt zu Lëtzebuerg de nationale Kommemoratiounsdag, deen offiziell „Journée de la commémoration nationale“ heescht, an dankbarer Erënnerung un d'Solidaritéit an de Courage vum Lëtzebuerger Vollek während der Nazi-Okkupatioun an de Krichsjoren 1940-1945 begaangen.

Programm

 • Francis Poulenc (1899 - 1963):
  - Improvisation n° 13 en la mineur
  - Les Soirées de Nazelles: variation n° VI,  Le contentement de soi
  École régionale de musique de la Ville d’Echternach, directrice Nadine Eder, Benjamin Britten, piano.
 • Ried vum Buergermeeschter Yves Wengler
 • D’Komerode vum KZ (Text: Ed Barbel, KL Natzweiler Januar 1944, Musek: Edmond de la Fontaine), Chouer vum Iechternacher Lycée ënnert der Leedung vum Georges Urwald
 • Ried vum Präsident vum Comité de la Mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale
 • Historesche Film iwwer Iechternach no der Zerstéirung vum 26. Dezember 1944.
  Realisatioun: Pierre Bertogne, Pierre Kintziger; CNA (1999),
  Commentaire vum Frank Wilhelm
 • Rosy Wertheim (1888 - 1949):
  Sonate pour violon et piano, 2e mouvement, Andante non troppo lente
  Nicolas Delhez, violon; Daria Tschaikowskaja, piano.
  École régionale de musique de la Ville d’Echternach, directrice Nadine Eder
 • Stolpersteine, Gedicht vum Laura Pez, Tatjana Colbach, Lena Schilling (LCE, 2eCD2)
 • Ried vum Staatsminister Xavier Bettel
 • Mir schaffen op de Stroossen Text: Lambert Schaus, Musek: Johnny Thillens
  Chouer vum Iechternacher Lycée ënnert der Leedung vum Georges Urwald
 • Ried vum Chamberpräsident Fernand Etgen
 • Déng Gedanke si fräi, Text: Josy Braun, (aus dem Däitsche fräi iwwersat),
  Musek: trad. (ëm 1790)
  Chouer vum Iechternacher Lycée ënnert der Leedung vum Georges Urwald
 • De Lëtzebuerger Zaldot, vum Isidore Comes
  virgedroe vun den Iechternacher Guiden a Scouten, Jeanne Tibessart, Tom Weidert, Isabelle Wagner an Thierry Greisch  (FNEL an LGS)
 • Erwin Schulhoff  (1894 - 1942):
  Hot-Sonata pour saxophone et piano, 1. a 4. Saz
  Catherine Bley, saxophone; Daria Tschaikowskaja, piano,
  École régionale de musique de la Ville d’Echternach, directrice Nadine Eder
 • Chouer vum Iechternacher Lycée ënnert der Leedung vum Georges Urwald:
 • Iergendwou op der Welt, Text: Robert Gilbert; Musek: Werner Richard Heymann (1932), lëtzebuerger Adaptatioun: Georges Urwald.
  Chouer vum Iechternacher Lycée ënner der Leedung vum Georges Urwald
 • Schlusslidd: T’Heemecht

Cader Programm: Ausstellung Pâtre et Moine „1942 : eng Schoul erlieft de Krich“

Gratis Entrée! Umeldung bis den 7. Oktober 2019 per E-Mail un ceremonies@mae.etat.lu

Gratis-Bus laanscht d'Sauer vun Ettelbréck-Dikkrech op Iechternach:
15.45      Quai virun der Ettelbrécker Gare, wou d'Zich aus der Stad um 15.34 a vun Ëlwen um 15.15 ukommen
15.55     Quai virun der Dikkricher Gare
16.00     Plaaz virun der Dikkricher Paarkiirch
16.10     Reisdorf - fréier Gare
16.20.    Wallendorf-Bréck - Haaptstrooss
16.30     Dillingen - Haaptstrooss
16.45     Arrivée op der Maartplaaz zu iechternach an zu Fouss an den Trifolion

Ab 19.30  Retour mat diene selwechten Haltestellen

Fir Froen a weider Informatiounen: Voyages Simon (Angelduerf/Industriezoon) Tél.: +352 281382-404 (Mme Fabienne Kasel)